1
تحریم هواوی چرا و چگونه وقوع افتاد

تحریم هواوی البته صرفا مشتریان هواوی در بیرون از چین را به حیث نرم‌افزاری ذیل تاثیر قرار خواهد بخشید ; زیرا دولت چین تقریبا هر چیزی را که به گوگل ارتباط دارااست , فیلتر کرده است .به همین جهت هواوی در گوشی‌هایی که بازار چین عرضه مینماید یک ورژن از اندروید را به کار می گیرد که از خدمات هواوی , به‌روزرسانی‌های امنیتی و حت

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments